Username:
Password:
 
 
provis > report > index

ข้อมูลประชากรเชิงสำรวจ (PERSON)

ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (DBPOP)

รายจังหวัด จำแนกตามกลุ่มอายุ
รายอำเภอ จำแนกตามกลุ่มอายุ
รายอำเภอ อายุ 0-5 ปี
รายตำบล จำแนกตามกลุ่มอายุ
รายตำบล อายุ 0-5 ปี
รายหน่วยบริการ จำแนกตามกลุ่มอายุ
รายหน่วยบริการ อายุ 0-5 ปี
รายหมู่บ้าน จำแนกตามกลุ่มอายุ
รายหมู่บ้าน อายุ 0-5 ปี
รายจังหวัด จำแนกตามกลุ่มอายุ
รายอำเภอ จำแนกตามกลุ่มอายุ
รายอำเภอ อายุ 0-5 ปี
รายตำบล จำแนกตามกลุ่มอายุ
รายตำบล อายุ 0-5 ปี
รายหน่วยบริการ จำแนกตามกลุ่มอายุ
รายหน่วยบริการ อายุ 0-5 ปี
รายหมู่บ้าน จำแนกตามกลุ่มอายุ
รายหมู่บ้าน อายุ 0-5 ปี
   

ข้อมูลพื้นฐาน/หลังคาเรือน

ข้อมูลพื้นฐาน/สิทธิ์ประกันสุขภาพ

จำนวนหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ จำแนกรายหน่วยบริการ/อำเภอ
      นับประชากร ตามข้อมูลในแฟ้ม HOME
จำนวนหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ จำแนกรายหน่วยบริการมากที่สุด 10 ลำดับ
      นับประชากร ตามข้อมูลในแฟ้ม HOME
จำนวนหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ จำแนกรายหน่วยบริการน้อยที่สุด 10 ลำดับ
      นับประชากร ตามข้อมูลในแฟ้ม HOME
ข้อมูลสิทธิ์ประกันสุขภาพของประชากรในพื้นที่ รายโรงพยาบาลหลัก
      ข้อมูลสิทธิ์ประกันสุขภาพของประชากร ตามข้อมูลใน DBPOP
ข้อมูลสิทธิ์ประกันสุขภาพของประชากรในพื้นที่ รายอำเภอ
      นับประชากร ตามข้อมูลใน DBPOP
ข้อมูลสิทธิ์ประกันสุขภาพของประชากรในพื้นที่ รายตำบล
   

ข้อมูลผู้ป่วยนอก

ข้อมูลด้านระบาดวิทยา

รายงาน 504 กลุ่มอำเภอ
รายงาน 504 กลุ่มเครือข่ายบริการ
รายงาน 504 จำแนกรายหน่วยบริการ
รายงาน 506 กลุ่มอำเภอ
รายงาน 506 กลุ่มเครือข่ายบริการ
รายงาน 506 รายหน่วยบริการ
   

ข้อมูลผู้ป่วยใน

 
รายงานผู้ป่วยในรายโรค (75 โรค)
 
   

ข้อมูลด้านการให้บริการ

ข้อมูลด้านโภชนาการ

จำนวนผู้มารับบริการ 5 ปีย้อนหลัง จำแนกรายหน่วยบริการ/อำเภอ และรายวัน/เดือน
จำนวนผู้มารับบริการ จำแนกรายหน่วยบริการ/อำเภอ รายปี/เดือน/วัน (คน)
ผลงานการให้บริการ จำแนกรายหน่วยบริการ/อำเภอ รายปี/เดือน/วัน (ครั้ง)
จำนวนผู้รับบริการ 5 ปีย้อนหลัง (คน)
ผลงานการให้บริการ 5 ปีย้อนหลัง (ครั้ง)
จำนวนผู้รับบริการของหน่วยบริการ รายปี/เดือน (คน)
จำนวนครั้งการให้บริการของหน่วยบริการ รายปี/เดือน (ครั้ง)
หน่วยบริการที่มีผู้รับบริการสูงสุด 10 ลำดับ (คน)
หน่วยบริการที่ให้บริการสูงสุด 10 ลำดับ (ครั้ง)
หน่วยบริการที่มีผู้รับบริการต่ำสุด 10 ลำดับ (คน)
หน่วยบริการที่ให้บริการต่ำสุด 10 ลำดับ (ครั้ง)
รายรับจากการให้บริการ จำแนกรายหน่วยบริการ/อำเภอ และรายปี/เดือน/วัน
รายรับจากการให้บริการ จำแนกรายหน่วยบริการ/อำเภอ และรายปี/เดือน
อัตราเฉลี่ยค่าใช้/ครั้งบริการ
รายรับจากบริการสูงสุด 10 ลำดับ
รายรับจากบริการต่ำสุด 10 ลำดับ
อัตราเฉลี่ยค่าใช้/ครั้งบริการ ตามราคาขาย
อัตราเฉลี่ยค่าใช้/ครั้งบริการ ตามราคาต้นทุน
จำนวนผู้มารับบริการ จำแนกรายหน่วยบริการ/CUP รายปี/เดือน
จำนวนผู้มารับบริการ จำแนกรายหน่วยบริการ/CUP รายปี/เดือน/วัน
จำนวนครั้งการให้บริการหัตถการ จำแนกรายหน่วยบริการ รายปี/เดือน/วัน (คน/ครั้ง)
จำนวนการให้บริการยาและเวชภัณฑ์ จำแนกรายหน่วยบริการ และรายปี/เดือน
จำนวนการให้บริการยาและเวชภัณฑ์ จำแนกรายหน่วยบริการ และรายเดือน/วัน
การให้บริการด้านโภชนาการของหน่วยบริการ
รายงานภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปี จำแนกรายปีและรายงวด
รายงานภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปี จำแนกรายปี/เดือน
 

ข้อมูลการวางแผนครอบครัว

จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวจากหน่วยบริการ รายปี/เดือน (คน)
ผลงานการให้บริการวางแผนครอบครัวของหน่วยบริการ รายปี/เดือน (ครั้ง)
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวจากหน่วยบริการ รายเดือน/วัน (คน)
ผลงานการให้บริการวางแผนครอบครัวของหน่วยบริการ รายเดือน/วัน (ครั้ง)
จำนวนผู้รับบริการที่เลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดจากหน่วยบริการ (คน)
ผลงานการให้บริการที่เลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดจากหน่วยบริการ (ครั้ง)
จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ของหน่วยบริการ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด (คน)
ผลงานการให้บริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ของหน่วยบริการ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด (ครั้ง)
 

ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก

จำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามสิทธิ์ประกันสุขภาพ รายหน่วยบริการ/CUP รายปี/เดือน
ผลงานการให้บริการ จำแนกตามสิทธิ์ประกันสุขภาพ รายหน่วยบริการ/CUP รายปี/เดือน
จำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามสิทธิ์ประกันสุขภาพ รายหน่วยบริการ/CUP รายเดือน/วัน (คน)
ผลงานการให้บริการ จำแนกตามสิทธิ์ประกันสุขภาพ รายหน่วยบริการ/CUP รายเดือน/วัน (ครั้ง)
รายรับจากการให้บริการ จำแนกรายหน่วยบริการ/CUP และปี/เดือน/วัน
 
ผู้รับบริการดูแลก่อนคลอดของหน่วยบริการ (คน)
ผลงานการให้บริการดูแลก่อนคลอดของหน่วยบริการ (ครั้ง)
จำนวนผู้รับบริการดูแลก่อนคลอด (ANC) ครั้งที่ 1 จากหน่วยบริการ (คน)
ผลงานการให้บริการดูแลก่อนคลอด (ANC) ครั้งที่ 1 ของหน่วยบริการ (ครั้ง)
จำนวนผู้รับบริการดูแลก่อนคลอด (ANC) ครั้งที่ 2, 3 และ 4 จากหน่วยบริการ (คน)
ผลงานการให้บริการดูแลก่อนคลอด (ANC) ครั้งที่ 2, 3 และ 4 ของหน่วยบริการ (ครั้ง)
จำนวนผู้รับบริการดูแลก่อนคลอด (ANC) ครั้งที่ 3 และ 4 จากหน่วยบริการ (คน)
ผลงานการให้บริการดูแลก่อนคลอด (ANC) ครั้งที่ 3 และ 4 ของหน่วยบริการ (ครั้ง)
การให้บริการดูแลก่อนคลอดรวมทุกครั้งของหน่วยบริการ 5 ปีย้อนหลัง (คน/ครั้ง)
การให้บริการดูแลก่อนคลอดครั้งที่ 1 ของหน่วยบริการ 5 ปีย้อนหลัง (คน/ครั้ง)
การให้บริการดูแลก่อนคลอดครั้งที่ 2-4 ของหน่วยบริการ 5 ปีย้อนหลัง (คน/ครั้ง)
การให้บริการดูแลก่อนคลอดครั้งที่ 3-4 ของหน่วยบริการ 5 ปีย้อนหลัง (คน/ครั้ง)
การให้บริการดูแลเด็กหลังคลอดของหน่วยบริการ
การให้บริการดูแลมารดาหลังคลอดของหน่วยบริการ
   

รายงานผลการดำเนินงานแฟ้มต่างๆ

ผลการดำเนินงานตามชุดข้อมูลมาตรฐานรายปี
 
 
ผลการดำเนินงานตามชุดข้อมูลมาตรฐาน 5 ปีย้อนหลัง
 

 

 

PROVIS เวอร์ชั่น 8.5.0.20130828 
Supports all JavaScript-Enabled Browsers.
Best view with Resolution 1280 x 800 pixels.
[Development Team] [System Requirements] [What's New?]
HTML5
Copyright 2004-2012 Information and Communication Technology Center. MOPH.
Comments & Suggestions: mophprovis[-AT-]gmail.com
For more information: http://provis.moph.go.th