Username:
Password:
 
 
provis > kpi > index

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรับบริการ (EMR)
ระบบข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงระหว่าง รพ.สต.กับโรงพยาบาลแม่ข่ายได้
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย แผนงานยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (8 Flagship Project), KPI, รพ.สต., อื่นๆ
*กลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์
*กลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ
*กลุ่มเป้าหมายหญิงวัยเจริญพันธุ์
*กลุ่มเป้าหมายสตรีคัดกรองมะเร็งและผู้สูงอายุ
*กลุ่มเป้าหมายการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
หมายเหตุ:
 • ประมวลผลจากแฟ้ม PERSON เฉพาะ typearea 1, 3 ของหน่วยบริการ
 • ประมวลผลเป็นรายปีงบประมาณ ล่าสุดอัพเดต ณ วันที่ประมวลผล
 • จำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอัตราการกระจายความแออัด
  ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงมีการลงทะเบียนที่ รพ.สต.
  (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาล โดยการย้ายผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากโรงพยาบาลแม่ข่ายไปสู่ รพ.สต.)
  หมายเหตุ:
 • ประมวลผลจากแฟ้ม PERSON เฉพาะ typearea 1, 3 ของหน่วยบริการ
 • ประมวลผลเป็นรายปีงบประมาณ ล่าสุดอัพเดต ณ วันที่ประมวลผล
 • อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอก  แบบรายคน (patient) | แบบรายครั้ง (visit)
  อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่ใช้บริการที่ รพ.สต.เทียบกับ รพ.แม่ข่าย(มากกว่า 60:40)
  ผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
  ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (เท่ากับ 14)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย จำแนกตามประเภท
 • รายงานผลการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย จำแนกรายเดือน
 • *หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปีที่มีการคุมกำเนิด
  ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปีที่มีการคุมกำเนิด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
  *อายุ 15-49 ปีที่มีการคุมกำเนิด
  *อายุ 15-19 ปีที่มีการคุมกำเนิด
  *อายุ 20-49 ปีที่มีการคุมกำเนิด
  *อายุ 25-45 ปีที่มีการคุมกำเนิด

   

  PROVIS เวอร์ชั่น 8.5.0.20130828 
  Supports all JavaScript-Enabled Browsers.
  Best view with Resolution 1280 x 800 pixels.
  [Development Team] [System Requirements] [What's New?]
  HTML5
  Copyright 2004-2012 Information and Communication Technology Center. MOPH.
  Comments & Suggestions: mophprovis[-AT-]gmail.com
  For more information: http://provis.moph.go.th